Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WOODROW & VAN DE KERKHOF STRAFRECHTADVOCATEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. kantoor: Woodrow & Van de Kerkhof Strafrechtadvocaten, KvK nummer 73466212.
 2. cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die met het kantoor een overeenkomst heeft.
 3. partijen: het kantoor en de cliënt gezamenlijk.
 4. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij de cliënt aan het kantoor de opdracht geeft om bepaalde (juridische) werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaardt.
 5. dossier: alle fysieke en/of digitale bestanden gezamenlijk welke nodig zijn ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 6. honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de uitvoering van de overeenkomst.
 7. verschotten: te specificeren kosten die kantoor moet maken ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst waaronder, doch niet uitsluitend, griffierecht, gereden kilometers, taxaties, inschakeling van (gerechts)deurwaarders, vertalingen, ingeschakelde derden.
 8. kantoorkosten: niet te specificeren kosten waaronder, doch niet uitsluitend, kosten ter zake (aangetekende) verzendingen en kosten ter zake uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, welke als een percentage van zes procent van het honorarium in rekening worden gebracht.
 9. derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt onder zich heeft.
 10. stichting: Stichting Beheer Derdengelden Woodrow & Van de Kerkhof als bedoeld in paragraaf 6.5.2. van de Verordening op de advocatuur.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van de cliënt aan kantoor en alle werkzaamheden en diensten van kantoor, voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt worden uitdrukkelijk door het kantoor van de hand gewezen.
 3. De bepalingen van een overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.
 4. Indien deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst nietige bepalingen bevat, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
 5. Het kantoor is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op lopende overeenkomsten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op www.woodrowvandekerkhof.nl en in te zien op het bezoekadres van het kantoor.

Artikel 3 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door het kantoor van de door de cliënt verstrekte opdracht, welke aanvaarding geschiedt door ondertekening van de overeenkomst door de advocaat namens het kantoor of door bevestiging van de aanvaarding per brief, fax, e-mail of telefoon door de advocaat namens het kantoor aan de cliënt.
 2. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
 3. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgelegde (gedrags)regels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.
 4. Het kantoor, alsook iedere afzonderlijke behandelend advocaat, is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 6. Het kantoor laat de overeenkomst uitvoeren door de bij haar in dienst zijnde advocaten en/of (juridisch) medewerkers. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien het naar het oordeel van het kantoor in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst heeft het kantoor het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 7. Het kantoor voert de overeenkomst uitsluitend uit ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 8. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor het kantoor in en geen resultaatsverbintenis.
 9. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan het kantoor aangeeft, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
 10. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft het kantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de cliënt in rekening te brengen.
 11. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan het kantoor de overeenkomst te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.
 12. De cliëntgegevens worden in de administratie van het kantoor opgeslagen en zorgvuldig beheerd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en ter controle op eventuele tegenstrijdige belangen. Op eerste verzoek van de cliënt worden de gegevens gecorrigeerd en/of aangevuld of verwijderd.
 13. In het geval communicatie tussen de cliënt en het kantoor plaatsvindt met behulp van e-mail en andere vormen van dataverkeer, zullen partijen zorgdragen voor gebruik van virusprotectie. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongeëncrypteerd, tenzij de cliënt en het kantoor daarover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt. De cliënt realiseert zich dat ondanks alle door kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

Artikel 4 Dossier en archivering

 1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier kosteloos in te zien op het kantooradres van het kantoor.
 2. Afgifte van een (gedeelte van een) dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt, is vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Afgifte geschiedt niet anders dan aan de cliënt, of diens rechtverkrijgende.
 3. Het kantoor zal het dossier tenminste gedurende de wettelijke termijn van vijf jaren na beëindiging van de overeenkomst (digitaal) bewaren. Na het verstrijken van de bewaartermijn is het kantoor gerechtigd het dossier te vernietigen zonder de cliënt hiervan in kennis te stellen. Op verzoek van de cliënt kan binnen de bewaartermijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 5 Honorarium en kosten

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de cliënt het honorarium eventuele verschotten en omzetbelasting (BTW) verschuldigd. Het honorarium wordt bij de aanvaarding van de opdracht schriftelijk bevestigd door het kantoor aan de cliënt.
 2. Het honorarium geldt, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij is overeengekomen en kan tussentijds worden aangepast.
 3. Tenzij anders overeengekomen factureert de behandelend advocaat tussentijds en/of aan het einde van de behandeling van de zaak.
 4. Het kantoor kan van de cliënt een voorschot op het honorarium verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie. Aan door het kantoor gegeven schattingen van de totale kosten kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. De cliënt is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

Artikel 6 Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Indien de kosten voor de uitvoering van de overeenkomst worden vergoed op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een toevoeging) als bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand is artikel 5 niet van toepassing. De cliënt is dan het door het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde bedrag van de eigen bijdrage verschuldigd, vermeerderd met eventuele verschotten.
 2. Bij het aangaan van de overeenkomst bespreekt de advocaat namens het kantoor met de cliënt de optie om een toevoeging als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand aan te vragen. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie aan het kantoor.
 3. De cliënt verklaart zich ermee bekend dat indien de behandelend advocaat namens cliënt een toevoeging aanvraagt, de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel over zijn of haar partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de Belastingdienst.
 4. De cliënt is verantwoordelijk al dan niet gebruik te maken van de kortingsregeling op het bedrag van de eigen bijdrage door een diagnosedocument via het Juridisch Loket te verkrijgen en vóór de toevoegingsaanvraag aan het kantoor te overleggen.
 5. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt dusdanig is veranderd dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor een toevoeging, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan het kantoor.
 6. Zolang door het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand de toevoegingsaanvraag niet is toegewezen, kan het kantoor van de cliënt een voorschot verlangen. Het kantoor behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt pas aan te vangen, nadat het voorschot is betaald en/of de toevoegingsaanvraag is toegewezen.
 7. Bij afwijzing van gefinancierde rechtsbijstand is de cliënt het honorarium verschuldigd als bedoeld in artikel 5.
 8. De cliënt verklaart zich ermee bekend dat na verstrekking van een last tot toevoeging door enig rechtscollege, in geval van veroordeling, door de Raad voor Rechtsbijstand in alle gevallen alsnog een financiële beoordeling van de inkomens- en vermogenssituatie van opdrachtgever zal plaatsvinden en dat zulks erin kan resulteren dat de door de Raad voor Rechtsbijstand uitgekeerde vergoeding aan kosten rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand bij opdrachtgever teruggevorderd kan worden.

Artikel 7 Betaling

 1. Een factuur wordt per brief, fax of e-mail aan de cliënt verstuurd.
 2. Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.
 3. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.
 4. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het op de factuur genoemde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN onder vermelding van het dossiernummer.
 5. Het kantoor is gerechtigd om vorderingen tussen haar en de cliënt over en weer met elkaar te verrekenen.
 6. Bij niet (tijdige) betaling van een voorschot en/of declaratie is het kantoor gerechtigd, naast het treffen van invorderingsmaatregelen, de uitvoering van de overeenkomst (gedeeltelijk) te staken totdat alsnog de betaling is ontvangen. De (gedeeltelijke) staking ontslaat de cliënt niet van zijn verplichting om de betaling te verrichten.

Artikel 8 Derdengelden

Derdengelden worden gestort op het IBAN van de stichting en worden in beginsel uiterlijk binnen veertien dagen overgemaakt op een door de cliënt aan te geven IBAN. De client dient een schriftelijke instemmingsverklaring te ondertekenen voor het doorbetalen van derdengelden.

Artikel 9 Klachten

Het kantoor hanteert ten aanzien van klachten een intern klachtenreglement. Het klachtenreglement is te vinden op de website www.woodrowvandekerkhof.nl en wordt op verzoek toegezonden. Op iedere door kantoor aangegane overeenkomst van opdracht is de klachtenregeling van toepassing.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Het kantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Het kantoor is niet aansprakelijk voor enige schade indien de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens het kantoor, waaronder o.a. het niet (tijdig) aanvragen van een toevoeging ingeval de cliënt niet (tijdig en volledige) informatie aan het kantoor verschaft.
 3. Het kantoor is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomt voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot betaling van een voorschot en/of declaraties van het kantoor over te gaan.
 4. Het kantoor is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 6. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor de door derden verrichte werkzaamheden bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgesloten. De werking van artikel 6:76 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 7. Geen van de partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de elektronische verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden en/of beschadigd ontvangen berichten in het dataverkeer.
 8. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het kantoor te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
 9. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van het kantoor strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van het kantoor.
 10. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in enig geval niet over mocht gaan tot uitkering, is de aansprakelijkheid van het kantoor voor alle schade die mocht zijn ontstaan, gevolgschade hieronder begrepen, uitdrukkelijk beperkt tot het honorarium dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door het kantoor aan de cliënt is gefactureerd en door de cliënt is betaald, met een maximum van twintigduizend euro.
 11. Alle aanspraken van de cliënt vervallen twaalf maanden na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken of andere rechten of bevoegdheden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ten aanzien van de algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.